biuro@topwork.pl
  +48 12 30 70 740
 +48 71 30 70 740

Poproś o bezpłatne DEMO Szkolenia BHP

- sprawdź, jakie to proste!

biuro@topbhp.com.pl

 

 

Przedsiębiorco, z dniem zatrudnienia pierwszego Pracownika stajesz się również Pracodawcą. Przepisy nakładają na Pracodawców obowiązek ukończenia dedykowanego szkolenia BHP oraz przygotowania i prowadzenia stosownej dokumentacji potwierdzającej stosowanie przepisów BHP w praktyce.

 

Pracownik, którego zatrudniasz, nie może zostać dopuszczony do pracy bez odbycia obowiązkowego szkolenia BHP mówi o tym Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Dla naszych Klientów realizujemy szkolenia okresowe, które – zgodnie z w/w Rozporządzeniem – mogą być realizowane w formie samokształcenia kierowanego, czyli e-learnigu.

 

Proponujemy szkolenia dla:

 • Pracowników Administracyjno-Biurowych

 • Pracowników Inżynieryjno-Technicznych

 • Pracodawców i innych osób kierujących Pracownikami

 • Metodykę prowadzenia Instruktażu Stanowiskowego – szkolenie dla Pracodawców i Kierowników uprawniające do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego w firmie

 • A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employee - wersja angielska szkolenia dla Pracowników Administracyjno-Biurowych

 • A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the employer - wersja angielska szkolenia dla Pracodawców i osób kierujących Pracownikami

 • Dyrektorów placówek oświatowych – odmiana szkolenia dla Pracodawców i innych osób kierujących Pracownikami

 • Nauczycieli – odmiana szkolenia dla Pracowników Administracyjno-Biurowych

 • Przedstawicieli Handlowych – odmiana szkolenia dla Pracowników Administracyjno-Biurowych

 

Według Rozporządzenia z dnia 27.07.2004 roku szkolenia muszą być dostosowane do odbiorcy, stąd w naszej ofercie szkolenia dedykowane dla poszczególnych grup zawodowych.

 

Każde ze szkoleń składa się z min. 7 podstawowych modułów:

 • Prawo pracy,

 • Wypadki przy pracy

 • Choroby zawodowe,

 • Ergonomia środowiska pracy,

 • Zagrożenia w miejscu pracy,

 • Pierwsza pomoc,

 • Ochrona przeciwpożarowa.

 

Szkolenia posiadają :

 • od 170 do 270 multimedialnych slajdów (lektor),

 • 7 - 8 modułów tematycznych,

 • 16 quizów (po każdym module),

 • leksykon (zawierający ponad 1000 pojęć),

 • ponad 20 plików PDF z rozporządzeniami.

 • końcowe testy wiedzy zawierające od 15 do 22 pytań

 • kursant ma możliwość kontaktu z BHP-owcem poprzez ikonę "kontakt".

 

 

Dokumentacja firmowa kontrolowana przez PIP i PIS:

 1. Ocena ryzyka zawodowego obejmująca wszystkie stanowiska pracy w firmie wraz z odręcznym podpisem pracowników potwierdzających zapoznanie się z dokumentem.

 2. Zestaw kolorowych zalaminowanych instrukcji stanowiskowych bhp.

 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z instrukcjami stanowiskowymi bhp wraz z podpisami pracowników.

 4. Aktualne szkolenia bhp wszystkich pracowników w firmie.

 5. Rejestr szkoleń wstępnych wraz z programem szkoleń.

 6. Rejestr szkoleń okresowych wraz z programem szkoleń.

 7. Zarządzenie o przydziale i regulamin użytkowania odzieży roboczej/środków ochrony indywidualnej w firmie.

 8. Rejestry wypadków przy pracy, w drodze do pracy, chorób zawodowych, badań lekarskich, czynników szkodliwych dla zdrowia.

 9. Karty szkolenia wstępnego, indywidualny druk zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego, karta przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.

W każdym dokumencie zostaną oznaczone miejsca, gdzie będzie wymagany podpis pracodawcy oraz pracowników. 

 

 

Brak realizacji obowiązkowych szkoleń oraz posiadania dokumentacji BHP może mieć negatywne skutki dla Pracodawcy.

Podczas kontroli PIP - Państwowej Inspekcji Pracy lub PIS - Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w 80% przypadków sprawdzana jest dokumentacja BHP prowadzona przez Pracodawcę, a w szczególności ważność szkoleń BHP.

 

W razie ich braku Pracownik zostaje pozbawiony możliwości świadczenia pracy, dopóki nie zostaną uzupełnione brakujące szkolenia, dodatkowo Pracodawca może otrzymać mandat do 30.000zł.